Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata árajánlati felhívást tesz közzé a Nemzeti Kulturális Alap PETŐFI 200 Ideiglenes Kollégium által támogatott „DÖMSÖD PETŐFI EMLÉKHÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY ÉPÜLETÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉRE, FELÚJÍTÁSÁRA” című pályázattal összefüggésben Generál építőipari tevékenység elvégzésére.

 

 • Az ajánlatkérő neve és székhelye:
  Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
  2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
  Képviseli: Bencze István Polgármester
  Kapcsolattartó: dr Bencze Zoltán jegyző
  E-mail: jegyzo@domsod.hu
  Telefon: +36 30 539 8730

 

 • A felhívás tárgya:
  DÖMSÖD PETŐFI EMLÉKHÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY ÉPÜLETÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉRE, FELÚJÍTÁSA, a Dömsöd 757 hrsz-ú, természetben a Dömsöd, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. szám alatti ingatlanon. 

A projekt örökségvédelmi engedéllyel rendelkezik PE/EPO/814-5/2022 számon.

 

 • A feladat leírása:
  Az épület felújítására és fejlesztésére egy darab generáltervezői vállalkozási szerződést kíván kötni megrendelő, mely valamennyi szükséges szakági munkát is tartalmazza.

 

Ennek során figyelembe kell venni az örökségvédelmi engedélyben előírt alábbi kikötéseket:

 • a kivitelezés csak tervezői és faanyagvédelmi-szakértői művezetés mellett, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályával egyeztetett kiviteli tervek –beleértve a cserélendő ajtószárny részletrajzait - alapján folyhat.
 • az épület körüli járda anyaga tégla legyen
 • az ajtók és ablakok végleges színéről, a restaurátori kutatás eredményére támaszkodó, felfestett színminta alapján kell dönteni
 • az épület kéményét a vidékre jellemző népi építészeti hagyományoknak megfelelő módon kell megépíteni.

A felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek, szakvélemények és egyéb dokumentumok jelen ajánlattételi felhívás elválaszthatatlan mellékletét képezik, amelyekben foglaltakat a kivitelezés során kötelező a nyertes ajánlattevőnek betartania.

 • A Kivitelezési feladat befejezési határideje:
  október 30. 
 • Az ajánlatok bírálati szempontja:
  A legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeg. 
 • Az ajánlattételi határidő:
  2023. év július 24. 15:00 óra 
 • Az ajánlat benyújtásának címe, határideje:
  Az árajánlatokat magyarul, cégszerűen aláírt, szkennelt formában, elektronikus úton Dömsöd Nagyközség Önkormányzata e-mail címére (domsod@domsod.hu) 2023. év július 24. 15:00 óráig kell megküldeni.
 • Kizáró okok rögzítése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki

 1. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
 2. végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétették, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 3. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 4. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
 5. a vonatkozó jogszabályokban, hatályos előírásokban foglaltakra figyelemmel nem minősül független ajánlattevőnek;
 6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint nem minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény 1. § 4. pontjára.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll a fenti kizáró okok hatálya alatt. Amennyiben az ajánlattevő nem csatolja a nyilatkozatot, ajánlata érvénytelen.

 • Alkalmassági feltételek
  Azon feltételek meghatározása, amelyek fennállása esetén az ajánlatkérő alkalmasnak tekinti az ajánlattevőt a szerződés teljesítésére:

Ha az építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos névjegyzékében, azaz a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában, regisztrációs kamarai számmal és aktív státusszal.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételnek.

 

 • Az ajánlat(ok) elbírálása:
  Az ajánlat(ok) elbírálására a Képviselő-testület által elfogadott az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerinti módon kerül sor. Az ajánlattevőket a Polgármesteri Hivatal a döntést követő 2 munkanapon belül írásban értesíti az ajánlatok elbírálásáról.

 

 • Ajánlattételi felhívás mellékletei:
  • Nyilatkozat alkalmasságról
  • Felolvasólap
  • Összeférhetetlenségi nyilatkozat
 • Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja:
  2023. év július hó 3. nap
 • A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:
  Ajánlatkérő nem biztosít hiánypótlási lehetőséget.

Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt szakmai követelményeket nem teljesítik, vagy ajánlatukat az előírásnak nem megfelelően csatolják be, ajánlatai érvénytelenek és az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívással indul versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában, indokolási-, továbbá kártérítési-, kártalanítási kötelezettség nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, és arra is, hogy esetleg egyik ajánlattevővel sem köt szerződést.

Dömsöd, 2023. év július hó 3. nap                             

Bencze István
polgármester

EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTÉSE ITT
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE (ZIP)