Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

A DABI REFORMÁTUS TEMPLOM

Dabi Református Templom

A Dabi Református Templom története szorosan összefonódik a Dabi Református Egyházközségével, amelyet K. Nagy László községi tanító Dab község története című kiadványában - mely a Dabi Református templom 200 éves évfordulójának ünnepélyére készült (1935-ben) - tárja elénk. Ebből szeretnék most szó szerint, helyenként kihagyásokkal idézni:

Alapítását az egyháztörténeti kútforrások az 1593. évre teszik... Skarica Máté is többször ellátogatott Dabra…

…Földvári László: Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület az történetéhez (1898) című munkájában feljegyezve találjuk, hogy az 1752-ik év szeptember hó 8-ára Helmeczi István superintendens, nagykőrösi lelkész Dabra hívta össze az atyákat a predikátorok felavatása végett. Felavattak 6 új prédikátort. A vizsga és a vita a templomban folyt le…

Első temploma mikor épült nem tudjuk. Az 1774-iki feljegyzés szerint az 1766-ik évben renoválták, s a vármegyétől úgy erre, mint a harangláb javítására az engedélyt megkapták. A renoválás megkezdésekor a templom fala bedőlt. Mivel a javítási munkálatokat ellenőrző alsónémedii plébános, Szikora János az építkezést betiltotta, újra engedélyt kellett kérniök. Ezen építkezés engedélyeztetett. Az építkezés új ellenőrzője, Passerimi Pál peregi plébános már elnézőbb volt. Az építkezést az 1767-ik évben be is fejezték. A haranglábakat újabb helytartótanácsi engedéllyel 1768-ban készítették el. Az első harangocska 1655-ben öntetett Dabon, mint az a rajta levő írásból is kitűnt.

Az 1767-ik évben megújított templom, mivel nem szilárd anyagból készült, hanem csak földbe vert cövekek közé fonott vesszőkre tapasztott vastag sárfalakra épült, a XVIII. század végére megint csak erősen megroskadt. Ekkorra azonban megszűntek a protestáns templomépítést korlátozó rendelkezések, s ezért az 1801-ik évben kőből vetett fundamentumra, téglából épült templom építését határozta el a gyülekezet. Ugyanez évben készült a másik harang is 136 forint költségen. Az új templom 1803-ra készült el. A tornyot az 1824-ik esztendőben építették a templom elé.

1903-ban, a templom 100 éves fennállásának emlékére Angster János pécsi orgonaépítővel készíttette az egyház 2.000 koronáért öt változatú, légcsöves rendszerű orgonáját. Mivel a templom csak négy és fél méter volt, az orgonát a földszinten kellett elhelyezni. Az építési költséget K. Salamon István gyűjtötte össze.

…Az 1909-ik évben a dabi Hitelszövetkezet Kovács Sándor jegyző és K. Salamon István tanító indítványára 1.000 koronáért toronyórát készíttetett.

A templomot az 1929-ik évben teljesen átépítették, új formájú toronnyal látták el. A berendezést teljesen kicserélték. Ez az építkezés 26.000 pengőbe került az egyháznak. A teljesen felépült templomot az 1929-ik év ádventjének második vasárnapján ünnepélyesen felszentelték.

A Dabi Református Templom ma is otthont ad a Dabi Református Gyülekezet tagjainak. Ebben a gyülekezetben ma is élnek olyan dabi emberek, akiknek szívügye a templom épületének mindenkori megóvása, felújítása, értékeinek megőrzése nem a maguk, hanem Isten dicsőségére és a hívő közösség örömére. 1929 óta a templomban több felújítási munkálat valósult meg, mint például (időrendi sorrendet és a teljesség igényét figyelmen kívül hagyva) az ablakok cseréje, a padsorok (egyéb fabútorzatok) átlakkozása, a bejárati ajtó teljes felújítása, többször a falak festése. Beépítésre került a gázkazánnal működtetett, csőrendszerű padsorfűtés. A bejáratnál, a bal és jobboldali padsorok között valamint az oltár körül járólapos burkolatot fektettek le. És végül, de nem utolsó sorban említésre méltó a kupola lemezeinek javítása, és teljes átfestése. Figyelembe véve a gyülekezet lélekszámát, ezek a munkálatok erős anyagi terhet jelentettek annak költségvetésére, de Isten kegyelméből és az adakozók jószándékát megáldva, megvalósulhattak.

Elsősorban Isten dicsőségét szolgálja ez az épület, de vitathatatlanul őrzi Dab község történetét is, képviseli egy valaha létezett nagyközség tiszteletre méltó emlékét, mely Dömsöddel való összeolvadása után is, mai napig őrzi, vigyázza, hirdeti a dabiak Isten iránti, egymás iránti szeretetét, hűségét.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Mi sem érzékelteti jobban indokainkat az értéktárba történő felvétel mellett, mint a fent idézett szövegben megismert „időkapszula” múltból a jelenbe átkiáltó, átívelő üzenete. Őseink, elődeink hagytak ránk, mai dabiakra egy felelősségteljes, szeretettel teljes feladatot. „Szent reménységgel” kezdették ők a templomépítési munkájukat, nekünk, az utódoknak nemcsak építészeti, helytörténeti vagy nemzeti szempontból fontos értéket teremtve, hanem annál sokkal többet, az összetartozás, a közösség, a szeretet erejének szent értékét örökül hagyva. Ennek évszázadok óta volt jelképe, kifejezője a templom épülete. Legyen így ezután is. Nekünk dabiaknak kötelességünk minden alkalmat, lehetőséget megragadni a templomunk által képviselt évszázados (lelkiekben, hitvallásunkat tekintve évezredes) értékeinket megóvni, őrizni, hűséggel szeretni.

AZ AJÁNLÁS TELJES DOKUMENTUMA LETÖLTHETŐ INNEN

 

 

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében