Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Röviden az alakuló ülésről

A helyi önkormányzatiságot megtestesítő képviselő-testületek életében egy fontos, ünnepélyes esemény az alakuló ülések megtartása. Egy önkormányzati ciklusban ez a testületi működés eredője, tulajdonképpen ezzel kezdik meg hivatalos működésüket. (Azzal együtt, hogy a képviselők megbízatása már megválasztásukkal megkezdődött.)

Az alakuló ülést a megválasztott polgármester hívja össze és ő is vezeti le. Fontos megjegyezni, hogy alapvetően egy protokolláris jellegű ez az ülés, amelyen viszont kötelezően megtárgyalandó kérdéseknek szerepelnie kell.

A legelső, hogy a polgármesternek és a megválasztott képviselőknek az önkormányzati törvényben meghatározott szövegű esküt le kell tennie. Az eskü nem pusztán egy egyszerű szöveg, hanem összefoglalja mindazon jogi és erkölcsi kötelezettségeket, elvárásokat, és a közösség képviseletével, a közérdek, a közjó előmozdításával kapcsolatos vállalásokat, amelyeket ezek a választók bizalmából elnyert tisztségek megtestesítenek.

Az eskü szövege a következő:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye vagy település vagy kerület) fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

Az eskütétel után a helyi választási bizottság elnöke átadja a ciklusra szóló megbízó leveleiket, majd beszámol az önkormányzati választások lefolytatásáról.

Ezután szükséges a testületi munkavégzését részleteiben meghatározó helyi rendelet, a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata. Ez az a jogszabály, ami a magasabb szintű jogszabályok megszabta keretek között tartalmazza többek között az ülések összehívásának, levezetésének rendjét, az előterjesztések beterjesztésével kapcsolatos szabályokat, a bizottságok összetételét és feladatait. Jelen ülésre csak a főbb módosítandó kérdéseket terjesztettük elő, mivel a teljes SZMSZ felülvizsgálata is indokolt. Ez a módosítási javaslat már tartalmazza azt a bizottsági struktúrát és felépítést, amelyben a Képviselő-testület tagjai az eddigi megbeszéléseken megállapodtak.
Erről a Képviselő-testület minősített többségű döntést hoz.

Az SZMSZ módosítását követően választja meg a képviselő-testület a polgármester javaslatára az alpolgármestert. Egy képviselő-testület több alpolgármestert is választhat, azonban ezek közül egynek kötelezően a képviselők közül kell kikerülnie, mivel a polgármester általános jogkörű helyettese csak képviselő lehet. Mellette még olyan személy is megválasztható, aki viszont nem tagja a képviselő-testületnek. Tekintettel arra, hogy ez egy jelentős kérdés, így ebben is már egyeztetéseket folytattak a polgármester úr és a testületi tagok, és megállapodtak előre a személyi javaslatban.

A választások alapvetően nyílt ülésen zajlanak, azonban az érintettek kérhetik zárt ülés tartását. Az alpolgármestert titkos szavazással választják, míg a bizottsági tagokat nyílt szavazással. A megválasztásukat követően ők is esküt tesznek.

Ezt követően dönteniük kell a polgármester illetményéről és az alpolgármester tiszteletdíjáról. Ezek mértékét az önkormányzati törvény szabályozza.

Végül a testület tagjai tájékoztatót kapnak az összeférhetetlenség, méltánytalanság szabályairól, és azon alapvető kötelezettségeikről, amelyek megválasztásukat követően állnak be.

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében