Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Pályázati felhívás bölcsődei közétkeztetésre

Pályázati felhívás bölcsődei közétkeztetésre

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján a közétkeztetési szolgáltatás ellátására pályázatot ír ki.

Pályázat tárgya:

Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Dömsöd Nagyközségben vállalkozási szerződés keretében. A pályázó a Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde – Babóca Bölcsődéje (Helyszínek: 2344 Dömsöd, Táncsics u. 1/a) által ellátott gyermekek (két bölcsődei csoport, maximálisan 24 gyermek) részére közétkeztetést biztosít. A szolgáltatási tevékenység magában foglalja az ételeknek a szolgáltató által üzemeltetett főzőkonyhán történő elkészítését, és annak az átadását a szállító részére. A közétkeztetés helyszínein működő melegítőkonyha hatályos egészségügyi előírásoknak megfelelő működését a Megrendelő biztosítja. A szolgáltatást a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltakban meghatározott mennyiségi és minőségi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A tálalás az intézményben az ott dolgozók vagy a Megrendelő egyéb alkalmazottainak feladata. A közétkeztetést 1 éves határozott időtartamú vállalkozási szerződés keretében kell ellátni.

 

Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

Ajánlatkérő címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

Ajánlatkérő telefonszáma: 06/24/523-120

E-mail cím: domsod@domsod.hu

 

Pályázat tárgyát képező szolgáltatás adatai:

Közétkeztetés nyújtásának várható időtartama: 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig munkanapokon. Megrendelő rögzíti, hogy a bölcsődei közékeztetés megrendelésére csak akkor kerül sor, amikor a Megrendelő által létesítendő bölcsőde hivatalosan megnyílik.

 

Közétkeztetés várható alakulása (havi átlag)

bölcsőde

300 fő

(Bölcsődés korú gyermekeknél a hiányzások miatt ez a szám időszakosan eltérhet.)

Minőségi és mennyiségi előírásokat a gyermekek étkeztetésére, a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó jogszabályok, utasítások tartalmazzák.

A Szolgáltató vállalja:

 • a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályokban előírt élelmiszer-nyersanyagok energia-és tápanyagtartalmának biztosítása változatos ételválasztékkal, a gyermekek étkezésére jellemző igények figyelembe vételével,
 • a szakmai, egészségügyi, higiéniai, munkavédelmi és tűzrendészeti jogszabályokban rögzített vonatkozó előírások betartása,
 • diétás, különleges táplálkozási igényeket kielégítő étkezés jogszabályok szerinti biztosítása,
 • alapvető mennyiségi és minőségi kifogás esetén az étel azonos minőségi és mennyiségi értékben való haladéktalan pótlása a Szolgáltató saját költségére.

 

A heti étlap összeállítása a Szolgáltató feladata az intézmények vezetőinek, vagy erre kijelölt kapcsolattartójának javaslatai figyelembevételével. Az étlap tartalmazza valamennyi étkezés megnevezését. A heti étlapot a Szolgáltató a tárgyhetet megelőző szerdáig rendelkezésre bocsátja az intézményeknek.

Az elkészített ételek mennyiségi és minőségi átvétele a szolgáltató konyháján történik. A minőségi átvétel a helyszínen érzékszervi vizsgálattal, minőségi kifogás esetén a Szolgáltató haladéktalan értesítésével történik. Ha az ételek minősége tekintetében az intézmény jelzése alapján a felek között vita merül fel, azt elsősorban békés úton rendezik, annak eredménytelensége esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya jogosult a vitát eldönteni, a kifogásolt étel laboratóriumi vizsgálata alapján.

A reggeli és a tízórai szállítása minden nap reggel 7:30 óráig, míg az ebéd szállítása minden nap 11 és 11:30 óra között történik az intézmény melegítőkonyhájára. Az uzsonna kiszállítása az ebéddel együtt történik. Az üres edényzet tiszta állapotban történő visszaszállítása a másnapi első szállítás alkalmával történik.

Ha a Szolgáltató a menüsor jóváhagyása után a menüsorban előzetesen megadott ételt nem tudja biztosítani, akkor erről az intézményt haladéktalanul értesíteni köteles, továbbá a megjelölt étel helyett ugyanolyan minőségű ételt köteles szolgáltatni.

Pályázat formai és tartalmi követelményei

A benyújtandó pályázati anyagot, annak aláírását követően, elektronikusan kell benyújtani a megadott e-mail címre, egyéb formai követelmény nincs.

Tartalmaznia kell:

 • az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségét (telefon/fax, e-mail stb.),
 • cég esetén a cégkivonat hiteles másolatát, a cég képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét, képviseleti jogát igazoló okiratot,
 • önkormányzati és állami adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az adóhatóság felé fennálló - 30 napon belül és azt meghaladó - adótartozása (nullás adóigazolás),
 • ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket, valamint, hogy az általa nyújtott szolgáltatás minősége megfelel a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben foglalt követelményeknek, és a közétkeztetésre vonatkozó valamennyi szakmai előírásnak,
 • a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása, szakirányú képesítést igazoló okiratok másolata,
 • kiépített és működő HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer igazolása,
 • a pályázó eddigi tevékenységének bemutatása (referencia),
 • 1 fő élelmezésvezető és a tevékenységet végző szakképzett alkalmazott meglétének igazolását, a pályázat tárgyát képező szolgáltatás ellátására vonatkozó költségvetési tervet és szakmai tervet,
 • minta étlapot,
 • a szolgáltatások ellenértékét, ajánlati ár (nettó és bruttó Ft-ban) ellátási kategóriánként:

A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértéke elkülönítve tartalmazza az élelmezési nyersanyagnormát, valamint az ezen felül érvényesíthető rezsiköltséget. Amennyiben az Ajánlattevő vállalja a szállítást is, úgy annak díját külön kérjük feltüntetni.

Bölcsődei étkezés - reggeli, Bölcsődei étkezés - tízórai, Bölcsődei étkezés - ebéd, Bölcsődei étkezés - uzsonna soronként az alábbi részletezettséggel: nettó nyersanyagnorma, nettó rezsiköltség, nettó eladási át (nyersanyag+rezsi), ÁFA, bruttó eladási ár.

Finanszírozási feltételek:

Pályáztató az ellenérték kiegyenlítését havonként, az igazolt teljesítés alapján benyújtott végszámla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással teljesíti.

 

Pályázat benyújtása:

Az ajánlatokat cégszerű aláírással ellátva elektronikusan kell benyújtani a domsod@domsod.hu  e-mail címre. A borítékon kérjük feltüntetni a következőket: „Pályázat közétkeztetésre"

Hiánypótlásra minden pályázatnak egy alkalommal van lehetősége.

Az ajánlattétel nyelve: magyar.

Pályázatok beérkezésének határideje: 2022. augusztus 1. hétfő

 

Pályázat bontása és elbírálása

A beérkezett pályázatokat a polgármester és a jegyző együttesen bonthatja fel a beérkezési határidő lejártát követően. A bontást követően a bíráló bizottság javaslatot tesz a Képviselő-testület felé. A pályázatokkal kapcsolatos eljárást lezáró döntést Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg.

Az önkormányzat az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó (ajánlati ár, minőségi garancia-vállalás, teljesítési garancia, referenciák) pályázóval köt megállapodást.

A pályázattal, valamint a pályázat tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 06/24/523-135-ös telefonszámon, Baloghné Kakuk Emma gazdasági vezetőtől, vagy Madarász Mária óvodavezetőtől (06/24/436-116)

Kelt: Dömsöd, 2022. július 4.

Bencze István sk.
polgármester