Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

ÓVODAI BEÍRATKOZÁS - KÖZLEMÉNY

Óvodai beíratkozás

Kedves Szülők! 

A 2023/2024-es nevelési évre a gyermekek óvodai beíratásának  tervezett időpontja: 2023. április 24-26-ig 

A személyes beiratkozás időpontkérés után lehetséges. Időpontot 2023. április 11-14 között a 06-20-222-3223-as telefonszámon vagy személyesen lehet kérni 9-15 óráig a  Dózsa Gy. út 27/A szám alatti épületünkben. 

2023. április 11-14 között a beiratkozásához szükséges, kitöltendő papírokat INNEN LE LEHET TÖLTENI, vagy el lehet vinni az  óvodából. Kérjük, hogy a személyes beiratkozásra már a kitöltött nyomtatványokkal érkezzenek!

A beiratkozáshoz szükséges iratok: 

  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági  igazolványát. 
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját, a gyermek nevére kiállított  személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a gyermek esetleges betegségeit  igazoló dokumentumokat, 
  • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik: a sajátos nevelési igényről  szóló szakvélemény; vagy beilleszkedési – tanulási- magatartási zavar megállapításáról szóló  szakvéleményt, 
  • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós  betegségről/ illetve ha a családban tartós beteg van, akkor az arról szóló igazolásokat,  nagycsaládos igazolást, nevelésbe vételt elrendelő gyámhatósági határozatot, • külön élő szülők esetében a szülői felügyeletről szóló végzést 
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy  milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén. 

Mindezeket figyelembe véve kérem azokat a szülőket, hogy akinek a gyermeke 2023.  augusztus 31-ig betölti a 3. életévét jelezze felvételi szándékát.

A kötelező óvodába járás csak azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2023. augusztus  31-ig betöltik a 3. életévüket!  

A 3. életévét 2023. augusztus 31-e után töltő gyermekeket is be lehet íratni, viszont az Ő  felvételük azonban a szabad férőhelyek függvényében történik! Az előjegyzésbe vétel nem  jelenti a 3 éves kor alatti gyermekek automatikus felvételét. 

Az intézmény mindkét épülete az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető  sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja a  Szakértői Bizottság véleménye alapján azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek  (mozgásszervi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés  fejlődési zavarral küzdő) fejlesztését, nevelését, akik a többi óvodás korú gyermekekkel  együtt nevelhetők. 

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét  szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik  életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek  az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány  rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az  óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete  indokolja. 

Az óvoda a Dömsöd település teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt. 

Madarász Mária  intézményvezető

ADATLAP ÓVODAI BEÍRATKOZÁSHOZ

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében