Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

KÖZLEMÉNY - AZ ISKOLAI BEÍRATKOZÁS IDEJÉRŐL

KÖZLEMÉNY
a tanköteles korba lépõ gyermekek általános iskolába torténő beíratásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tõrvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények műkõdéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, mint fenntartó köteles az iskolai beíratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt közzétenni a helyben szokásos módon. 

A 2023/2024-es tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 7. §-a alapjàn
az iskola első évfolyamàra a tanköteles tanulókat
2024. április 18-19-én kell beíratni. 

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülõ köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola elsõ évfolyamára.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

Az adott évben tanköteles korba lépő sajàtos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. 

A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik. A felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről az iskola igazgatója dönt. Az iskoIa igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel. Az iskola igazgatója a tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt. 

A döntéssel szemben az Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat. Az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony Iétesítésével kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében. 

Szigetszentmiklós, 2024. március 25.

dr. Pálos Annamária
tankerületi igazgató

AZ EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTHETŐ ITT

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében