Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Pályázat intézményvezető állás betöltésére.

Dömsöd-Áporka-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet 
Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény a Dömsöd-Áporka-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás tagi Önkormányzatai – Dömsöd Nagyközség, Apaj és Áporka Községek – közigazgatási területén szociális és gyermekjóléti feladatokat lát el. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, jogszabályban meghatározott feladatok ellátása, folyamatos együttműködés az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó Dömsödi Polgármesteri Hivatallal.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 1. pontjában vagy az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében az intézményvezetőre meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellá - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben meghatározottak szerinti vezetőképzésben részt vett, vagy vállalja annak teljesítését, kivéve, ha a vezetőképzés alól a rendelet szerint mentesül
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, kinevezés a szakmai képzettségnek megfelelő munkakörre szól
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • büntetlen előélet, teljes cselekvőképesség, nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d.) pontjában (2d) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás, foglalkozástól eltiltás, kényszergyógykezelés hatálya alatt
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • nem áll fenn a Kjt. 20. § (2c) és (2e) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében, 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális, gyermekvédelmi intézményben szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat. - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Rendelkezik a helyi viszonyokra, körülményekre vonatkozó tényleges ismerettel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program 1 példányban írásban, 1 példányban CD-lemezen, PDF-formátumban,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, melyeket eredetben be kell mutatni
 • amennyiben jelenleg nem az intézmény közalkalmazottja, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d.) pontjában, (2d) – (2e) bekezdésében, a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a.) – d.) pontjában meghatározott kizáró ok
 • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás
 • nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, és nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében és 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja
 • a vezetőképzésen részvétel igazolása, avagy mentességet igazoló okirat, illetőleg a képzésen részvétel vállalása
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bencze Zoltán jegyző nyújt, a +36 20 369 6412 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd-Áporka-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/3504/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 • Személyesen: Bencze István társulási tanács elnöke, Pest megye, 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat a Dömsöd-Áporka-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás Társulási Tanácsa által létrehozott, a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatokról a Társulási Tanács dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Hiánypótlásra a pályázati határidő lejárta után nincs mód. A pályázónak a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló, aláírt nyilatkozata hiányában a pályázat érdemben nem vizsgálható, érvénytelen.

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében