Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Ráckeve Város Önkormányzatának pályázati felhívása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ráckeve Város Önkormányzata „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Ráckeve közigazgatási területén” közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

 A pályázat kiírójának adatai:
Név: Ráckeve Város Önkormányzata
Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Képviseli: Szadai József polgármester
Tel: 24/523-333
fax: 24/422-521
E-mail: polgarmester@rackeve.hu
Kapcsolattartó: Domahidi Lajos műszaki irodavezető
Tel.: 06-24-523-345
E-mail: muszak@rackeve.hu

 Közszolgáltató feladata:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás biztosítása Ráckeve város közigazgatási területén.

A közszolgáltatás ellátására kötendő szerződés hatálya: 2014. április 1-jétől számított öt év.

Ellenszolgáltatás kalkulálása, tájékoztató adatok:

A díj egytényezős.

A várható ürítési mennyiség az elmúlt években a szennyvíz ürítését és kezelését végző DAKÖV Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján: 1670 m3/év

 

A leürítés és ártalmatlanítás helye: ráckevei 0273/7 hrsz alatti szennyvíztisztító telep.

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további

rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény (továbbiakban: Tv.) alapján Ráckeve város vonatkozásában az alkalmazható legmagasabb díj mértéke:

Lakossági díj: 893 Ft/m3+ÁFA (mely nem tartalmazza a leürítési és kezelési díjat)

Közületi díj : 1484 Ft / m3 + ÁFA (mely nem tartalmazza a leürítési és kezelési díjat)

Az ennél magasabb díjjal kalkuláló pályázatot a kiíró a Tv. alapján érvénytelennek nyilvánítja.

A közszolgáltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között fennálló jogviszony alapján kerül sor. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt, biztosítja azonban közszolgáltató számára a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatást.

 

A leürítési és kezelési díjat a DAKÖV Kft. határozza meg a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, mely a pályázat kiírásakor az alábbi:

lakossági: 437 Ft/m3+ÁFA

közületi: 516 Ft/m3+ÁFA

Ráckeve város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete tartalmazza a közszolgáltatásra, valamint a díjfizetésre vonatkozó szabályokat. (a rendelet megtekinthető a www.rackeve.hu/önkormányzat/rendelet menüpont alatt)

Alkalmassági követelmények, csatolandó mellékletek:

 A pályázónak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell a 455/2013. (XI.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltak szerint:

 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel (R. 3. §. (2)
 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművel, a szükséges berendezésekkel, eszközökkel (R. 4. §. (1) a.)
 • olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel, (R. 4. §. (1) b.)
 • olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek, (R. 4. §. (1) c.)
 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantó gépkezelő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel (R. 4. §. (1) d.) ,
 • a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel (R. 4. §. (1) d.), valamint
 • olyan eszközzel, mellyel nyomon követhető az elszállított szennyvíz ürítésének helye (képviselő-testület 442/2013. (XII.20.) sz. határozatában foglaltak alapján)

 

A pályázatnak – adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon – tartalmaznia kell a R. 5. §-ában foglaltak alapján:

 • a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére
 • a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
 • a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra
 • a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére
 • a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére
 • a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire
 • a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára
 • az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
 • a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakember létszámra

vonatkozó javaslatot. 

Pályázó tegyen ajánlatot a szennyvíz begyűjtés (szippantás) és szállítás díjára (leürítés és kezelés díja nélkül) nettó összegben Ft/m3 egységnyi díjtételben, költségelemzés alapján a Vgt 44/D §. (1)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készített díjkalkulációval.

A pályázónak csatolnia kell gazdasági társaság, egyéni cég esetén hiteles cégkivonatot, egyéni vállalkozó esetén hiteles vállalkozói igazolványt.

 

A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy:

 • rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárításra vonatkozó – a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott – tervvel
 • a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentették.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2014. március 10-én 10.00 óra

A pályázat beérkezésének címe: Ráckevei Polgármesteri Hivatal Titkárság 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon szerepeljen a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Ráckeve közigazgatási területén” szöveg.

A pályázatok felbontásának helye és ideje: 2014. március 10-én 10.00 óra Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme

A pályázatok elbírálása a képviselő-testület 2014. márciusi ülésén történik. A képviselő-testület fenntartja a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánításának jogát.

                                                                                                               Ráckeve Város Önkormányzata