Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

TÁJÉKOZTATÓ a 2014. április 6-ra kitűzött országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban

Tisztelt választópolgárok!

 A Magyar Köztársaság Elnöke az országgyűlési képviselők választását 2014. április 6-ra tűzte ki.

 Az alábbiakban általános tájékoztatást adunk a választásokkal kapcsolatos tudnivalókról.

Választójog

Azt, hogy az országgyűlési képviselők választásán ki rendelkezik választójoggal az Alaptörvény a következő módon szabályozza: Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.

 

Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

Nincs választójoga annak, aki:

- aki jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll,

- aki a közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya alatt áll,

- aki szabadságvesztés büntetését tölti,

- aki büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.

 A választójog nincsen magyarországi állandó lakóhelyhez meglétéhez kötve, így tehát a külföldön élő magyar állampolgárok is gyakorolhatják azt.

 Választói névjegyzék, átjelentkezés, mozgóurna igénylése, választási értesítők

A névjegyzék az aktív választójog gyakorlásának alapdokumentuma: aki a névjegyzékben szerepel, az szavazhat, aki a névjegyzékben nem szerepel, az nem szavazhat.

 

A központi névjegyzékbe az Nemzeti Választási Iroda  automatikusan felvesz minden olyan személyt, aki magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és bármely választáson legalább aktív választójoga van.

Azokat a magyar állampolgárságú választópolgárokat, akik magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek, az NVI kérelmükre veszi fel a központi névjegyzékbe.

Azok a magyar állampolgárságú választópolgárok, akik Magyarországon élnek, de a személy- és lakcímnyilvántartás adatai szerint sem lakóhelyük, sem tartózkodási helyük nincs Magyarországon (még települési szinten bejelentett sem), akár az NVI-től, akár – bármely – HVI-től kérhetik névjegyzékbe vételüket.

A választás kitűzését követően készítik el a szavazóköri névjegyzéket, amelyben már csak az adott választáson az adott szavazókörben szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek.

 A kérelemre történő változások (nemzetiségi regisztráció, fogyatékos választópolgár segítése, adatkiadás megtiltása, uniós választópolgár választójogának kiterjesztése az EP-választásra) átvezetése azonban a helyi választási irodák feladata.

 2014. január 1-től a központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor kérheti a HVI-tól, hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik,

- fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát,

- a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja.

 

Amennyiben a választópolgár kérte, hogy a nemzetiséghez való tartozása feltüntetésre kerüljön a névjegyzékben, ekkor nyilatkoznia kell arról is, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni. Ha ott is nemzetiségi választópolgárként akar szavazni, akkor az országgyűlési választáson az országos pártlistákra nem, hanem az adott nemzetiség országos listájára szavazhat.

 A választási eljárás alapelvei között új elemként jelent meg a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése. Ezen alapelv érvényesítése érdekében a törvény a fogyatékossággal élő választópolgár részére lehetővé teszi, hogy a választójogának gyakorlásához szükséges speciális segítséget igényeljen (pl. Braille írással készült értesítő, akadálymentesített szavazóhelyiség, stb.).

 A névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását a választópolgár megtilthatja. Az adatok kiadásának megtiltása csak a kampánycélú adatkiadásra terjed ki. Az országgyűlési képviselő-választáson és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a nemzetiségi jelölő szervezetnek a lista-, illetve jelöltállítás érdekében a nemzetiségiként névjegyzékbe vett választópolgároktól ajánlást kell gyűjtenie. Az aláírások összegyűjtése csak abban az esetben lehetséges, ha a gyűjtők tudják, hogy kik regisztráltak a nemzetiség választópolgáraként a központi névjegyzékben, hiszen őket, és csak őket érdemes felkeresniük. Ezért a választási iroda az adott nemzetiség tagjaként regisztrált választópolgárok nevét és lakcímét átadja a jelölő szervezet számára. A személyes adatok ilyen célú kiadására a tiltás nem terjed ki.

 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. február 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.

Az értesítőket 2014. február 17-ig postai úton kézbesítik a választójogosultak számára. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. február 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

 Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna igénylésének okát a törvény korlátozza: csak az a választópolgár kérhet mozgóurát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.

A HVI a mozgóurnát igénylő választópolgárokról az informatikai rendszerben külön jegyzéket (a „mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke”) készít. Ebbe a nyilvántartásba – a nevétől eltérően – természetesen nem azokat kell felvenni, akik kérték a mozgóurnát, hanem csak azokat, akik kérelmét a HVI pozitívan bírálja el.

 Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a választójoga gyakorlásának érdekében.

Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában korlátozott választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban tartózkodik, amely akár ugyanazon településen, de a lakcímétől eltérő szavazókör területén fekszik. Ebben az esetben a lakcíme szerinti szavazókör SZSZB-jétől nem kérhet mozgóurnát, hiszen azt az SZSZB csak a szavazókör területén belül viheti ki. Ha azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet nyújt be ugyanazon településre, ahol lakik, átkerül a település e célra kijelölt szavazókörének szavazóköri névjegyzékébe, és a kijelölt szavazókör SZSZB-jétől már kérheti, hogy mozgóurnával keresse fel, bárhol is tartózkodik a településen.

A választópolgár a szavazást megelőző második napon 16 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe. Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A HVI a kérelem alapján a választópolgárt felveszi azon külképviselet névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván, egyidejűleg feltünteti a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékén, hogy a választópolgár a külképviseleti névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzék kinyomtatott példányán a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok nem jelennek meg, így biztosítható, hogy egy választópolgár ne szavazhasson a külképviseleten és a lakóhelye szerinti szavazókörben is.

A választópolgár a szavazást megelőző nyolcadik napon 16 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

 

Az egyes kérelmekkel kapcsolatos határidőket külön összefoglaltuk a tájékoztató végén.

 A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja

-          személyesen,

-          levélben,

-          az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján.

 A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez benyújthatja. Így a bejelentett lakóhelyétől távol élő választópolgárnak nem kell hazautaznia a kérelem benyújtása céljából.

Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes HVI-hez nyújtható be; akinek nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez nyújthatja be a kérelmet. A választások hivatalos honlapján, illetve az ügyfélkapun benyújtott kérelmet az informatikai rendszer továbbítja az illetékes választási irodához.

A mozgóurna iránti igény benyújtása tekintetében 2 eltérés van az általános szabálytól:

-          meghatalmazott útján is be lehet nyújtani (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell),

-          ahhoz a HVI-hez kell benyújtani, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel. Így ha a választópolgár átjelentkezéssel szavaz, és emiatt másik település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe kerül áttételre, akkor azon település helyi választási irodájához nyújthatja be a kérelmet, ahol szavazni fog. Annak, aki a szavazást megelőző második nap 16 órát követően kér mozgóurnát, a kérelmet ahhoz az SZSZB-hez kell eljuttatnia, amelynek névjegyzékén szerepel. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtják be, vagy a kérelmet a szavazást megelőző második nap 16 órát követően, de még a szavazás napja előtt a HVI veszi át, a kérelem SZSZB-hez történő továbbításáról a HVI-nek kell gondoskodni.

 Az információs önrendelkezési jog keretében bárki jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a központi névjegyzékben, a nyilvántartott adataiba betekinthet, továbbá azokról másolatot kérhet. A betekintés jogát a magyarországi lakcímmel rendelkező polgár a lakcíme szerinti HVI-ben, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az NVI-ben gyakorolhatja. A többi választópolgár központi névjegyzéki adataiba történő betekintésre nincs lehetőség.

A választások törvényességének egyik alapvető garanciája, hogy bárki meggyőződhet arról, hogy kik azok, akik a szavazáson részvételre jogosultak. Ennek módja, hogy a választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig a HVI-ben bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékének adatait. A választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a megtekintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód.

A betekintés lehetősége nem terjed ki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékére, illetve a külképviseleti névjegyzékre, hiszen a nyilvánossághoz fűződő érdek már nem foglalja magában annak megismerését, hogy ki tartózkodik hosszabb-rövidebb ideig külföldön, vagy ki korlátozott a mozgásában.

A szavazóköri névjegyzéket a HVI csak a szavazást közvetlenül megelőző napokban nyomtatja ki, így a megtekintés nem az ügyfélszolgálaton kifüggesztett lista segítségével, hanem az informatikai rendszerben, monitoron történik.

A szavazóköri névjegyzék adatainak megtekintése nem terjed ki arra, hogy a személyes adatokról (a választópolgárok neve és lakcíme) a betekintő másolatot vagy feljegyzést készítsen.

 Jelöltek ajánlása

Az országgyűlési képviselők választását a jelölés előzi meg. Újdonság, hogy az ettől a választástól a jelölés már nem a korábbi módon, tehát az a választási szervek által a választópolgároknak megküldött ajánlószelvények felhasználásával történik. Ennek megfelelően a választópolgárok névjegyzékbe vételéről szóló értesítővel már ajánlószelvény nem kerül kiküldésre.

 

Egyéni jelölt az a természetes személy lehet, aki jogszabályban meghatározott számú ajánlást az erre rendszeresített ajánlóíven összegyűjt.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges. Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést.

 Az ajánlóívet a választás kitűzését követően a függetlenként indulni kívánó választópolgár, illetve a jelölő szervezet attól az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodától (OEVI) igényelheti, amelynek választási bizottsága (országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság – OEVB) a jelölt nyilvántartásba vételére jogosult.

 Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlást gyűjtő személy az ajánló íven fel kell tüntesse a nevét és aláírását.

 A törvényi rendelkezések alapján nem lehet ajánlást gyűjteni:

– az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,

– az ajánló munkahelyén munkaidejében,

– az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

– az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

– a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyba lévő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatainak teljesítése közben,

– tömegközlekedési eszközön, (helyi, távolsági/vonat, autóbusz, hajó/ stb.)

– állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségében,

– felsőoktatási és köznevelési intézményben,

– egészségügyi szolgáltató helyiségében.

 További fontos szabály, hogy az ajánlásért nem kérhető és nem adható előny.

 A fenti szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen.

 A megfelelő számú ajánlás begyűjtését követően a jelöltet az ajánlóívek átadásával be kell jelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes OEVB-nél.

Ajánlóív nem maradhat a jelöltként indulni szándékozó választópolgárnál, illetve a jelölő szervezetnél, ezért az összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának.

 Választási kampány

A választási kampányra vonatkozó szabályok az idei országgyűlési választástól nagy mértékben átalakultak. Ennek egyik legkézzelfoghatóbb megjelenése a korábbi kampánycsend megszűnése.

 

 A választási kampány a választást megelőző 50. nappal indul (2014. február 15.) és a választás befejezéséig, vagyis április 6. 19 óráig tart.

 A szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.

 A törvény lehetővé teszi, hogy a kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és

bejelentés nélkül készítsenek plakátot. Ugyanakkor a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint a kiadványon impresszumot kell elhelyezni, amely tartalmazza a kiadó nevét és székhelyét, továbbá a kiadásért felelős személy és a szerkesztésért felelős személy nevét.

Plakát a kampányidőszakban – az alábbiakban meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.

A választási plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak:

-          Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.

-           Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja.

-          Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.

-          A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

-          A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.

-           A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

 

További a kampányt érintő törvényi korlátozások, hogy a választás napján választási gyűlés nem tartható, politikai reklám nem tehető közzé, közvéleménykutatást végző személy a szavazóhelyiség épületébe nem léphet be.

 A törvény alapján a jelölteknek, illetve a listát állító jelölő szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevének és lakcímének átadását kérjék a választási szervektől.

A jogalkotó a választópolgár információs önrendelkezési jogának érvényesülése érdekében azonban lehetővé teszi, hogy a választópolgár megtilthassa a róla nyilvántartott adatok választási szervek általi kiadását. Így azon választópolgárok adatai nem adhatóak ki a jelöltek, jelölő szervezetek kérésére, akik – erre irányuló központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmükben – az adatok kiadását megtiltották.

 

 Választási szervek

Helyi Választási Iroda

 A választási irodák a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó választási szervek.

 Az országgyűlési képviselők választásán a következő választási irodák működnek:

- külképviseleti választási iroda (KÜVI),

- helyi választási iroda (HVI),

- országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (OEVI),

- területi választási iroda (TVI/FVI),

- Nemzeti Választási Iroda (NVI).

 A helyi választási irodától kérhető tájékoztatás a választással összefüggő jogi, igazgatási, technikai kérdésekben.

Dömsöd Helyi Választási Iroda

Címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

Telefon: 24-523-123

e-mail: jegyzo@domsod.hu

HVI. vezetője: dr. Bencze Zoltán jegyző

HVI. vezető általános helyettes: Orbánné Kiss Judit

 

Nemzeti Választási Iroda

Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u.3.
Postai címe: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf.:547.

Telefon: 06-1-795-3310
Fax: 06-1-795-0788

Email: visz@nvi.hu
Honlap: http://www.nvi.hu

 

 

 

Területi Választási Iroda

 

Székhely

1052 Budapest, Városház u. 7.

Telefonszám

+36/1/233-6810

Faxszám

+36/1/233-6890

Központi elektronikus levélcím

valasztas@pestmegye.hu

 

Pest Megyei 11. számú Országos Egyéni Választókerületi Iroda

 

Székhely

2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

Telefonszám

06-29-561-249

 Választási Bizottságok

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

 

Az országgyűlési képviselő-választáson a következő választási bizottságok működnek:

-           minden szavazókörben (országosan kb. 11 ezerben) szavazatszámláló bizottság (SZSZB) működik, az egy szavazókörrel rendelkező településeken azonban a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság (HVB) látja el;

-           a 106 egyéni választókerületben országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) működik;

-          valamint országos hatáskörrel és illetékességgel működik a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

 A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak. (Fontos eltérés a korábbi szabályozástól, hogy TVB-k, területi választási bizottságok nem működnek az országgyűlési választásokon.)

 A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a helyi választási iroda vezetőjének javaslatára a képviselő-testület választotta meg. A választott tagok jelölésekor vizsgálni kellett a tagokkal kapcsolatos összeférhetetlenséget.

A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.

A szavazatszámláló bizottságok megbízott (delegált) tagjait 2014. március 21-én 16 óráig jelenthetik be a helyi választási iroda vezetőjéhez.

 A szavazatszámláló bizottságok és a szavazókörök helye:

001. számú szavazókör        Dezső Lajos AMI. (Zeneiskola), Kossuth L. u. 58.

002. számú szavazókör        Petőfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2.

003. számú szavazókör        Polgármesteri Hivatal Dömsöd, Petőfi tér 5.

004. számú szavazókör        Nagyközségi Óvoda (Dabi Óvoda) Dömsöd, Szabadság út 92.

005. számú szavazókör        Petőfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2.

 

Az Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) Dabason működik.

 Nemzeti Választási Bizottság

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 547

 A szavazás

 Szavazni 2014. április 6-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet személyesen a választási értesítőben megjelölt szavazóköri szavazóhelyiségben, vagy mozgóurnával. Az egyéni választókerületben az az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki megkapta az érvényes szavazatoknak több mint a felét. A választópolgár egy jelöltre szavazhat.

 A szavazóhelyiséget a szavazás ideje alatt nem lehet bezárni, és a szavazást nem lehet meghosszabbítani vagy - rendkívüli, a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását veszélyeztető esemény kivételével - felfüggeszteni.

     A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazás időtartama alatt - a hivatalos választási iratok és az ott hivatalosan elhelyezett toll kivételével - nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt a szavazóhelyiségben.

     A szavazás megkezdésétől a szavazás lezárásáig a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom- szolgáltató képviselője, valamint a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben. A választópolgár - valamint a esetleges a törvényben megengedett segítője - a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.

     A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát, valamint azt, hogy azok üresek, az elsőként szavazó választópolgárral együtt - aki a szavazatszámláló bizottság tagja és a jegyzőkönyvvezető nem lehet - a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja. Az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében úgy kell lezárni, hogy azokból - az urna szétszedése nélkül - ne lehessen szavazólapot eltávolítani. Ezt követően a szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjai és az elsőként szavazó választópolgár a szavazóköri jegyzőkönyvön aláírásával tanúsítja, hogy az urnák lezárásukkor üresek, továbbá az urnák szabályszerű lezárását.      

A szavazatszámláló bizottság a mozgóurnába ellenőrző lapot helyez, amely tartalmazza az ellenőrző lap elhelyezésének időpontját, valamint a szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjainak és az elsőként szavazó választópolgárnak az aláírását.

     

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.      

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki

a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,

b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,

c) már szavazott,

d) megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzék aláírásával történő igazolását.

     Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék alapján a választópolgár részére átadja a szavazólapot, amelyet a választópolgár jelenlétében a bal felső sarkában bélyegzőlenyomattal lát el, valamint a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot.

A szavazatszámláló bizottság szükség esetén - a választópolgár befolyásolása nélkül - megmagyarázza a szavazás módját.

A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

 A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti.

A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. Kivételt képez ez alól, ha a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét kéri.

 A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.

     Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal.

 A választópolgár a szavazólapokat szavazás után borítékba helyezi és az urnába dobja.

     

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat - választópolgáronként és szavazólapfajtánként - csak egyszer adhat ki.

     Azoknak akik igényelték, a mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki - a szavazókör területén belül - a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz. Szavazófülke helyett a szavazás titkosságát garantáló körülményeket kell a választópolgár számára biztosítani.

     A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor a szavazóhelyiséget bezárja. Azok a választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben vagy annak előtérben tartózkodnak, még szavazhatnak.

 A szavazóhelyiségben és a mozgóurnába leadott szavazatokat a szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárását követően haladéktalanul megszámlálja.

A szavazatszámláló bizottság először megszámlálja a fel nem használt, valamint a rontott szavazólapokat, és azokat külön-külön csomagolja. A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján megállapítja a szavazáson megjelent választópolgárok számát.

     A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna sértetlenségét, és felbontja az urnát. Ha a mozgóurnában nem található az ellenőrző lap, a mozgóurnában lévő valamennyi szavazólap érvénytelen. Ebben az esetben e szavazólapokat meg kell számlálni és külön kell csomagolni.      

A szavazatszámláló bizottság összekeveri az urnákban és a mozgóurnában lévő nem érvénytelen szavazólapokat, majd azokat megszámlálja.

     Érvénytelen a szavazólap, amely

a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,

b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy

c) nem tartalmaz érvényes szavazatot.

     Érvénytelen az a szavazat, amelyet

a) nem a szavazólapon szereplő jelöltre vagy listára, a jelölt neve melletti vagy lista feletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal;

b) kiesett jelöltre, listára adtak le.

     A szavazat érvényességét - ha az egyéb feltételeknek megfelel - nem érinti, ha a szavazólapon a érvénytelen szavazat is szerepel, vagy ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, például a jelöltek, listák sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúzták, nevet, listát hozzáírtak.

     A szavazatszámláló bizottság külön csoportba helyezi és összeszámlálja az érvénytelen szavazólapokat. Az érvénytelenség okát a szavazólap hátoldalára rá kell vezetni, és azt a szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjai aláírják. A szavazatszámláló bizottság az érvénytelen szavazólapokat külön csomagolja.

Az érvényes szavazatokat jelöltenként, illetve listánként külön-külön meg kell számolni, majd el kell végezni a szavazólapok csomagolását. A csomagra rá kell írni az érvényes szavazatok jelöltenkénti, illetve listánkénti számát.

A szavazólapokat, illetve a szavazatokat legalább kétszer meg kell számlálni. Az ismételt számlálást addig kell folytatni, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem lesz.

     Ha az urnákban talált, hivatalos bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapok száma meghaladja a szavazáson megjelent választópolgárok számát, a szavazatszámláló bizottság a jelöltekre, illetve listákra leadott szavazatok közül jelöltenként, illetve listánként a többletnek megfelelő számú szavazatot érvénytelennek nyilvánít.

A szavazólapokat tartalmazó csomagokat úgy kell lezárni, hogy - a csomagolás megsértése nélkül - ne lehessen abból szavazólapot kivenni, illetve abba szavazólapot betenni. A csomagra rá kell írni a szavazókör sorszámát és a csomagban lévő szavazólapok megjelölését és számát. A csomagot a szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjai aláírásukkal, valamint bélyegzőlenyomattal hitelesítik.

 A szavazatszámláló bizottság a választás szavazóköri eredményéről jegyzőkönyvet készít, amit a választási irodához továbbít. A választási iroda a jegyzőkönyvet a választási informatikai rendszerben rögzíti. Az egyéni választókerületi szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási iroda az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodához továbbítja.

     A fenti az alapértelemben vett belföldi szavazásra vonatkozik. Ezen kívül lehetőség van hazánk külképviseletein történő szavazásra azoknak a magyar állampolgároknak, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek, de a szavazás napján nem tartózkodnak az országban, ha kérték a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételüket.

Továbbá a magyarországi lakcímmel nem rendelkező külföldi magyar állampolgárok kérelmezhetik, hogy levélben szavazzanak. Ezekről bővebb felvilágosítást a Nemzeti választási Iroda elérhetőségein kaphatnak.

      

A jogorvoslatokról

A jogorvoslatok fajtái

 A jogorvoslatok három formája a kifogás, a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem. Ezen felül rendkívüli jogorvoslati lehetőség, hogy az Alaptörvényben foglalt jogok megsértése esetén alkotmányjogi panaszt lehet benyújtani.

Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

Fellebbezést a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

Bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.

 A kifogás benyújtása és elbírálása

 

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel rendelkező választási bizottsághoz.     

A választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. Ha a választáson ilyen választási bizottság nem működik, a kifogást az a választási bizottság bírálja el, amely mellett a választási iroda felettes választási irodája működik.      

A szavazatszámláló bizottság tevékenysége és döntése ellen - a szavazóköri eredményt megállapító döntés kivételével - kifogást lehet benyújtani.      

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

     A választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított harmadik napon dönt.

     A kifogás a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.

     A választási bizottság együttes vizsgálat és elbírálás végett elrendelheti azoknak az előtte folyamatban levő ügyeknek az egyesítését, amelyeknek tárgya egymással összefügg.

 A választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.

 

A fellebbezés és a bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtása

      A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

Nem nyújthat be fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja.

     

Fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.

     A fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelem jogszabály szerinti alapját (mi az oka a jogorvoslati kérelemnek),

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

 A fellebbezésről az annak elbírálására jogosult választási bizottság legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt. 

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről a bíróság legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt. A bírósági eljárásban a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell - az e törvényben foglalt eltérésekkel - megfelelően alkalmazni.

     A bírósági felülvizsgálati kérelmet a másodfokú határozatot hozó választási bizottság székhelye szerint illetékes ítélőtábla bírálja el. A Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el.

     A fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem a választási bizottság, illetve a bíróság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

     A választási bizottság, illetve a bíróság a megtámadott határozatot

a) helybenhagyja vagy

b) megváltoztatja.

     Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panaszról az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 56. §-a szerint a beérkezésétől számított három munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi panaszról további három munkanapon belül dönt.

 Speciális jogorvoslatok

 A választási eljárásról szóló törvény további speciális jogorvoslatokat is nevesít, amelyek közül jelenleg csak a legalapvetőbbeket ismertetjük.

 A névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat

 A helyi választási iroda központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő tizenötödik napon lehet fellebbezést benyújtani.

A helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő harmadik napon, de nem később mint a szavazást megelőző második napon lehet fellebbezést benyújtani.

A névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell benyújtani.

 A választás eredménye elleni jogorvoslat

      A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy

b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére

hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

     Ha a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára való hivatkozással benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámlálása útján lehetséges, a fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet elbíráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása esetén a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő hat napra nő, és a választási bizottság vagy a bíróság a választási irodák tagjainak közreműködését igénybe veheti.

 Jogorvoslat a választási szerv hallgatása miatt

      Ha a választási szerv eljárási kötelességének határidőn belül nem tesz eleget, a felettes választási szerv az erre irányuló kifogás megérkezésétől vagy a hivatalos tudomásszerzéstől számított három napon belül megállapítja a jogszabálysértés tényét, és      

a) a mulasztó választási szervet az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja vagy      

b) meghozza az elmulasztott döntést.

Ha a Nemzeti Választási Bizottság eljárási kötelességének határidőn belül nem tesz eleget, a Kúria az erre irányuló kifogás megérkezésétől számított három napon belül megállapítja a jogszabálysértés tényét, és a Nemzeti Választási Bizottságot az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja.

 Tisztelt Választópolgárok!

Az időközben aktuális választási hirdetményeket a polgármesteri hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán és a www.domsod.hu és a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu internetes portálon olvashatják. Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos felvilágosításért a Helyi Választási Irodához fordulhatnak.

 

  

Helyi Választási Iroda

 

Választási naptár

Országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása

 

Választók nyilvántartása

értesítők megküldése  a február 7-én szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgároknak

február 17.

február 7. után szavazóköri névjegyzékbe vett választópolgár értesítése

haladéktalanul

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár névjegyzékbe vételt vagy névjegyzékben szereplő adatainak módosítását kérheti

március 22-én 16 óráig

nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem

március 21-én 16 óráig

levélben szavazók névjegyzékébe történő felvétel iránti kérelem

március 22-én 16 óráig

levélben szavazó magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár, aki a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, a szavazási levélcsomagját átveheti

március 22-től április 4-ig 9:00 – 16.00 óra között

külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló kérelem benyújtása

március 29-én 16 óráig

külképviseleti névjegyzékbe vételét kért választópolgár az általa megjelölt külképviselet módosítására irányuló kérelme

március 29-én 16 óráig

külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgár a külképviseleti névjegyzékből törlését kérheti

március 29-én 16 óráig

átjelentkezési iránti kérelem benyújtsa a HVI-hez; a már átjelentkezését kérő állampolgár a kérelmét visszavonhatja vagy módosíthatja

április 4-én 16 óráig

mozgóurna iránti kérelem

-          szavazás napja előtt

-          szavazás napján

 

április 4-én 16 óráig (HVI-hez)

április 6-án 15 óráig (SZSZB-hez)

mozgóurna iránti kérelem elbírálása

április 4-én (HVI)

lezárt szavazóköri névjegyzék és mozgóurnás választópolgárok jegyzékének kinyomtatása

április 5-én (HVI)

szavazóköri névjegyzék és mozgóurnás válaszpolgárok jegyzékének megsemmisítése és az adatok törlése; külképviseleti névjegyzék és a levélben szavazók névjegyzéke adatainak törlése

július 7-én

 

 

 

Szavazókörök kialakítása

szavazókör határa és sorszáma, továbbá település határa és elnevezése, utcanév,

házszám és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi szám

megváltoztatásának tilalma

április 6-ig

 

Választási szervek létrehozása

SZSZB tagok választása

március 17-én 16 óráig (legkésőbb)

választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése

március 21-én 16 óráig

választási szerv tagja április 7-i bér és járulékai megtérítésének igénylése a helyi választási irodától (munkáltató kérheti)

április 7-től április 11. 16 óráig

 

Jelöltállítás

ajánlóívek átadása az igénylő részére (ezt követően indul az ajánlás)

legkorábban február 17-én (egyébként haladéktalanul)

egyéni választókerületi jelölt bejelentése

március 3-én 16 óráig

országos lista bejelentése

március 4-én 16 óráig

jelölések visszavonása

március 4-én 16 óráig

ajánlóívek megsemmisítése

július 7-én

 

Kampány

kampányidőszak

február 15-től április 6-án 19 óráig

politikai hirdetéseket is közlő sajtótermék bejelentése az ÁSZ-hoz

január 24-én 16 óráig

ÁSZ tájékoztatása a közzétett politikai hirdetésekről

április 22-én 16 óráig

-          a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható;

-          választási gyűlés nem tartható;

-          politikai reklám nem tehető közzé;

-          közvéleménykutatást végző személy a szavazóhelyiség épületébe nem léphet be

április 6-án

jelölteknek, jelölő szervezeteknek átadott szavazóköri névjegyzékbe vett választópolgárok nevét és címét tartalmazó jegyzék megsemmisítése;

a megsemmisítésről szóló jegyzőkönyv választási irodának átadása (nemzetiségi is)

április 6-án 16 óráig

 

 

3 napon belül, de legkésőbb április 9-én 16 óráig

plakátok eltávolítása

május 6-án 16 óráig

 

Szavazás

szavazás

április 6. 6:00 – 19:00 óra között

a levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó válaszborítékot

a) a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy,

b) bármely külképviseleti választási irodába, vagy

 

 

c) bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába. [Ve. 279. § (2) bekezdés]

 

 

 

 

hogy 2014. április 5-én 24.00 óráig megérkezzen,

2014. március 22-től minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja,

2014. április 6-án 6.00 órától 19.00 óráig eljuttathatja

külképviseleti szavazás

április 6-án helyi idő szerint 6:00 – 19:00 óra között, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között, az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2014. április 5-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között

 

Szavazatok összesítése

szavazatok összesítése, eredmény megállapítása (országgyűlési egyéni választókerületi bizottság)

április 12-ig

jegyzőkönyv megtekinthető az illetékes választási irodánál

április 9-én 16 óráig

országos listás eredmény megállapítása (Nemzeti Választási Bizottság)

április 25-én

választási iratok megsemmisítése, jegyzőkönyvek kivételével

július 7-én

jegyzőkönyvek első példányának levéltárba adása

július 5-e után

 

 

Helyi Választási Iroda